Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 1. Všeobecná ustanovení 

1.1. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.oxdesign.cz, který provozuje společnost life & furniture s.r.o., se sídlem Břeňkova 2111/7, 301 00 Plzeň 3IČ: 291 59 547

1.2. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupující“ či „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Tyto obchodní podmínky platí pro všechny smluvní vztahy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Jiné smluvní vztahy a obchodní podmínky prodávající neakceptuje. Údaje prodávajícího jsou následující:

Firma: life & furniture s.r.o.

IČ: 291 59 547

DIČ: CZ29159547

e-mailová adresa: info@oxdesign.cz

tel.: +420 703 187 522

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27703 (dále jen „prodávající“ nebo „společnost life & furniture s.r.o.“).  

1.3. Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definováno v bodě 2.2 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992Sb. O ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“). 

1.4. Je-li kupující jiný subjekt než spotřebitel, jak je definován v bodě 2.3 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami ObčZ (přičemž podle § 2158 odst. 1 ObčZ platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 ObčZ nepoužijí). 

1.5. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.  

 

2. Vymezení pojmů a postup uzavření kupní smlouvy

2.1. Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. 

2.2. Kupující – spotřebitel je každý kupující, nejedná-li se o „kupujícího-jiný subjekt“, jak je definován v odstavci 2.3 těchto obchodních podmínek. 

2.3. Kupující – jiný subjekt je takový kupující, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. 

2.4. Předmět koupě – předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva (dále též jen „zboží“). Předmětem smlouvy ani součástí kupní ceny není montáž zboží ani výnos zboží do patra. Informace o zboží dostupné na www.designovynabytek.cz jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující doručí objednávku prodávajícímu. 

2.5. Ceny mají charakter cen smluvních a jsou uváděny včetně DPH (prodávající je plátcem DPH). K ceně je připočítáváno dopravné podle pravidel stanovených níže v čl. 6 těchto obchodních podmínek. 

2.6. Postup při uzavření kupní smlouvy je následující. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu, a to závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího doručeným prostřednictvím e-mailu kupujícímu. Objednávka kupujícího a závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy. V případě, pokud kupující zjistí v závazné akceptaci objednávky chyby anebo jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti prodávajícího        e-mailem nejpozději před oznámením prodávajícího o expedici zakoupeného zboží. Změny a doplňky v již učiněné objednávce, ať k nim má dojít před akceptací objednávky prodávajícím či po této akceptaci, musí být učiněny prostřednictvím e-mailu info@oxdesign.cz, nebo prostřednictvím telefonu na čísle 731 639 718; takové změny a doplňky jsou však účinné vůči prodávajícímu až po odsouhlasení prodávajícím. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, když z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží (faktická nemožnost plnění) není možné objednané zboží kupujícímu dodat. O zrušení objednávky bude zákazník informován telefonicky anebo formou e-mailu. 

 

3. Práva a povinnosti smluvních stran, výhrada vlastnictví 

3.1. Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu, tedy kupní cenu zboží a dopravné. 

3.2. Prodávající dodá zboží specifikované v elektronické objednávce kupujícího (objednávce doručené prostřednictvím elektronické pošty) na objednávkovém formuláři, který kupující vyplňuje při objednání zboží, a která je potvrzena závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. 

3.3. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na adresu udanou kupujícím, je-li taková adresa na území ČR. 

3.4. Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a obchodními podmínkami. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a dopravné řádně a včas v souladu s podmínkami dohodnutými v kupní smlouvě a obchodními podmínkami. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou fakturační i dodací adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, správný kontaktní e-mail a telefon. 

3.5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží přechází na kupujícího odevzdáním zboží kupujícímu. 

3.6. V souladu s § 1829 odst. 1 ObčZ. má kupující právo bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle předchozí věty běží, jde-li o:

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. 

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno na zakázku (zakázková výroba), upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Skutečnost, že se jedná o zakázkovou výrobu, uvede prodávající u konkrétních výrobků, kterých se to týká. Zboží, které je označeno jako zakázková výroba nelze platit dobírkou (vyjma případů, kdy prodávající dle svého uvážení umožní platbu dobírkou), bude na něj vystavena zálohová faktura a po jejím uhrazení ze strany kupujícího, bude zadáno do výroby. Dodací lhůta začíná běžet dnem připsání platby na účet prodávajícího. 

Výše uvedená lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. V takovém případě kupující ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží a přímé náklady za vrácené zboží. Náklady spojené s navrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení, a to tehdy pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení anebo používání podle předchozí věty, budou dle ustanovení § 1833 občasnkého zákoníku kupujícímu vráceny všechny peněžní prostředky, které od něj prodávající obdržel, snížené o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu. 

Pokud zboží vrácené ve 14-ti denní zákonné lhůtě není v demontovaném stavu, ale bylo v demontovaném stavu kupujícímu dodáno, bude kupujícímu strženo 10 % z částky, která mu má být vrácena.

Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, prodávající má však právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady budou odečteny z částky, která má být kupujícímu vrácena.  

V zákonné lhůtě 14-ti dnů lze vrátit i zboží, které vykazuje známky používání, avšak prodávající má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží a budou odečteny z částky, která má být kupujícímu vrácena.

 

3.7. V případě, že se kupující rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, doporučuje prodávající následující postup: kupující kontaktuje prodávajícího vyplněním reklamačního formuláře, na internetové stránce elektronického obchodu www.oxdesign.cz v záložce „Reklamace“ nebo jakoukoliv jinou formou jednostranného právního jednání např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na korespondenční adresu prodávajícího - Chotíkov 388, 330 17 Plzeň, nebo e-mailem na adresu info@oxdesign.cz s tím, že písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz (tj. kupní ceny a nákladů na dodání zboží do místa určeného kupujícím). Prodávající v textové podobě potvrdí kupujícímu přijetí právního jednání představujícího odstoupení, a to bez zbytečného odkladu. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy, zašle nebo předá kupující prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud v ní kupující odešle zboží prodávajícímu. Zboží kupující odešle na adresu skladu prodávajícího Chotíkov 388, 330 17 Plzeň. Všechny peněžní prostředky, které prodávající od kupujícího-spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku způsobu dodání zvoleného kupujícím-spotřebitelem, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím), budou vráceny prostřednictvím bankovního převodu na zákazníkem uvedený bankovní účet a to do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, nikoliv však dříve než kupující-spotřebitel zboží prodávajícímu předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

3.8. Pokud kupující nepřevezme zboží do 30 kalendářních dní ode dne odeslání výzvy k odběru a neučiní-li tak ani v dodatečné přiměřené lhůtě určené prodávajícím, je prodávající oprávněn kupujícímu účtovat veškeré náklady vzniklé na skladování tohoto zboží ve výši 50 Kč/ks za den, a to od prvního dne po uplynutí náhradní lhůty. Zbožím se rozumí každá jednotlivá část/položka objednávky.

Pokud zboží nebude odebráno v dodatečné přiměřené lhůtě k převzetí, která nesmí být kratší než 7 dnů, je prodávající oprávněn zboží použít k dalšímu prodeji a celý výtěžek použít na úhradu vzniklých nákladů souvisejících se skladováním a dalším prodejem zboží.

4. Platební podmínky 

4.1. Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny a dopravného. 

4.2. Kupující může uhradit kupní cenu a dopravné

 • v hotovosti při převzetí zboží od pracovníka dopravní společnost, je-li zboží zasíláno na dobírku,
 • platební kartou
 • bankovním převodem na účet číslo 2801557510 / 2010. 

 

5. Ceny zboží 

5.1. Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny. Prodávající vždy při potvrzení o přijetí objednávky zároveň potvrdí platnost ceny objednaného zboží. V případě, že bude prodávajícímu nahlášena cena vyšší, než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.  

 

6. Termín dodání a doprava 

6.1. Zboží bude zákazníkovi dodáno v pracovní dny pouze v rámci ČR v čase od 8:00–17:00 h, termín dodání je u každého zboží jiný a je vždy uveden v popisu konkrétního zboží (dále jen „termín dodání zboží“). V případě objednání více kusů zboží, přičemž alespoň u jednoho je uveden odlišný termín dodání, stává se automaticky termínem dodání celé zásilky nejpozdnější termín z termínů uvedených u jednotlivých produktů v objednávce. Tyto termíny dodání neplatí pouze v případě, pokud prodávající s kupujícím dojdou k dohodě na jiném termínu dodání zboží. Tento nový termín musí být potvrzen emailem prodávajícím, aby se stal platným pro danou objednávku. Zboží je doručeno na adresu dodání uvedenou v objednávce. Za provedenou se rozumí přeprava v okamžiku složení zásilky na chodníku před vchodem domu na místě určení. Zboží je většinou dodáváno v demontu s podrobným návodem ke složení. Je důkladně zabaleno (krabice apod.) a pojištěné proti poškození. 

6.2. Zásilky jsou zasílány společnostmi GEIS Parcel CZ s.r.o. se sídlem Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice, IČ: 63077051, GEIS CZ s.r.o., se sídlem Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice, IČ: 44567359, Česká pošta s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha, IČ: 47114983 (dále jen „dopravní společnost”), nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak. 

6.3. Zákazník je povinen při převzetí zásilky provést kontrolu zásilky s cílem zjistit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud jsou při převzetí zásilky kupujícím zjištěny zjevné znaky poškození, zákazník není povinen zásilku převzít a sepíše s přepravcem zápis o škodě. Poškození zásilky při přepravě nahlásí kupující prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Toto hlášení o poškození prodávajícímu se doporučuje provést písemně prostřednictvím formuláře na internetové stránce elektronického obchodu www.oxdesign.cz v kategorii Reklamace. Pokud takto poškozenou zásilku zákazník od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. V případě, že zásilka obsahuje sklo, je nezbytné toto rozbalit a zkontrolovat. Reklamace na rozbité sklo je možné uplatnit pouze u dopravce. Zákazník si zároveň překontroluje počet balíků na přepravním listě, který musí být shodný se skutečným počtem doručených balíků. V případě, že se počet balíků na přepravním listě neshoduje s počtem balíků doručovaných, zákazník přebere zásilku s výhradou v přepravním listě a reklamaci nahlásí písemně prostřednictvím formuláře na internetové stránce elektronického obchodu www.oxdesign.cz v kategorii Reklamace. Pokud tak neučiní, reklamace na chybějící balík/y nebude uznána. 

6.4. Cena dopravného je u každého zboží individuální a pohybuje se v rámci České republiky od 99,– Kč do 749,– Kč v závislosti na druhu výrobku a jeho hmotnosti a velikosti. Při dodání na Slovensko bude cena kalkulována dodatečně dle místa dodání a množství.  

6.5. Při objednání 2 kusů jakéhokoliv zboží se automaticky uplatní sazba dopravného dražšího výrobku. 

6.6. Před doručením je zákazník dopravní společností telefonicky kontaktován a je s ním dohodnut čas dodání zásilky. Pokud zákazník není při doručování zásilky zastižen, je mu v místě doručení zanecháno oznámení, na jehož základě je zákazník povinen dopravní společnost kontaktovat a sjednat s ní čas dodání. Termín dodání zboží je zachován, pokud první čas dodání zásilky nabídnutý zákazníkovi dopravní společností nepřekračuje termín dodání zboží. 

6.7. Zákazník je povinen uhradit skutečné náklady dopravy (dopravné) i v případě, že zaslané zboží od dopravní společnosti nepřevezme, a to z důvodů na jeho straně. V případě expedice zboží zákazníkovi bude zákazníkovi následně zaslána faktura s výší dopravného. Výše uvedené neplatí, pokud zákazník před oznámením prodávajícího nebo dopravní společnosti o expedici zakoupeného zboží písemně nahlásí prodávajícímu odstoupení od kupní smlouvy podle postupu dle článku 3.7 těchto obchodních podmínek, nejpozději 24 hodin před doručením. 

6.8. V případě objednávky montáže je poplatek za montáž domluven individuálně. V tomto případě se neúčtují sazby z článku 5.4 těchto obchodních podmínek.  

 

7. Záruka za jakost při převzetí, práva z vadného plnění a reklamační řád 

7.1. Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 ObčZ). Faktura za zboží slouží současně jako záruční list. 

7.2. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 ObčZ, může kupující-spotřebitel požadovat  dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu-spotřebiteli působilo značné obtíže. 

7.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. 

7.4. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím. 

7.5. Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u přírodních materiálů, textilních a umělých materiálů (např. jsou-li u nábytkových látek drobné odchylky ve vzoru látky nebo v barevném tónu), lakovaných nebo kachlových ploch, a to zejména u dodatečně objednaného zboží. Vadou nejsou rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci tolerance. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. 

7.6. Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží. 

7.7. Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě. 

7.8. Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí, kupující - jiný subjekt v době 6 měsíců od převzetí. Pro použité zboží strany sjednávají dobu pro uplatnění práv z vadného plnění v trvání 12 měsíců od převzetí. 

7.9. Pro kupujícího-jiný subjekt se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení ObčZ následující: 

 • výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné,
 • při nepodstatném porušení smlouvy má kupující - jiný subjekt právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby prodávajícího,
 • při podstatném porušení smlouvy má kupující - jiný subjekt právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy. 

7.10. Pokud zákazník zjistí jiné než zjevné poškození zásilky, které je pravděpodobně způsobeno přepravcem, doporučuje se následující postup. Zákazník informuje dopravní společnost a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla zákazníkovi zásilka doručena, a vyžádá si u společnosti sepsání zápisu o škodě, převzetí zásilky u zákazníka a její doručení prodávajícímu. Zákazník nesmí se zásilkou nijak manipulovat a musí zajistit uchování obalu, ve kterém mu byla zásilka doručena. Zákazník současně informuje reklamační oddělení E-shopu prodávajícího o poškození zásilky a zašle mu fotodokumentaci poškozeného zboží, obalu a etikety. 

7.11. V případě převzetí zboží, jehož obal je viditelně poškozen a kupující ho nepřebere s výhradou a nesepíše s dopravcem záznam o poškození, pozbývá právo na vrácení peněz, na výměnu, nebo vrácení poškozeného zboží, protože k poškození nedošlo vinou prodávajícího. V rámci uplatnění reklamace, výměny či vrácení poškozeného zboží je třeba doložit fotodokumentaci nepoškozeného původního obalu.

7.12. Oznámení vady – pokud bude kupujícím vrácené zboží vykazovat známky poškození, které kupující neoznámil a neuvedl v reklamačním formuláři, bude se předpokládat, že k poškození došlo vinou kupujícího a bude mu stržena adekvátní část (minimálně však 10%) z částky, která mu má být vrácena.

7.13. Reklamaci může kupující uplatnit u prodávajícího prostřednictvím internetových stránek prodávajícího. Prodávající doporučuje kupujícímu následující postup uplatnění reklamace:

 • vyplněním příslušného formuláře na internetové stránce prodávajícího www.oxdesign.cz v kategorii Reklamace,
 • dopisem doručeným prodávajícímu, anebo emailem zaslaným na emailovou adresu rinfo@oxdesign.cz. Ve všech případech kupující přiloží fotodokumentaci poškozeného zboží. 

7.14. Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího – spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. 

7.15. Ke každému zboží jsou přiloženy Pokyny pro bezpečné užití a údržbu nábytku, tento dokument je rovněž ke stažení na našich webových stránkách. Poškození vzniklá nedodržením těchto pokynů nemohou být předmětem reklamace.

7.16. Mimosoudní řešení sporů ČOI A ODRK mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 000 20 869, internetová adresa http://www.coi.cz , dále pak platforma ODR, kde spotřebitel vyplní elektronický formulář na internetové adrese http://ec.europa.eu/odr

7.17. Objednávky zboží jsou uskutečňovány v pevně daných intervalech v návaznosti na tuto skutečnost se může reálný termín dodání zboží lišit oproti informaci uvedené v době objednání na stránkách www.designovynabytek.cz až o 10 pracovních dní.

 

8. Závěrečná ustanovení 

8.1. Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem. 

8.2. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího www.oxdesign.cz. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek (viz první věta tohoto odstavce). 

8.3. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu. 

8.4. V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakéhokoliv důvodu neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnosti ostatních částí obchodních podmínek nebo kupní smlouvy. 

8.5. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny. Změněné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího. 

8.6. Zvláštní ujednání se zákazníkem učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu. V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má kupující právo obrátit se v případě spotřebitelského sporu mezi kupujícím a prodávajícím na tzv. subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.Tímto subjektem je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, IČ 000 20 869. Internetová adresa České obchodní inspekce zní: http://www.coi.cz.

 

9. Ochrana osobních údajů 

9.1. Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále jen „ZOOÚ“) a jsou považovány za přísně důvěrné. 

9.2. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že byl podle § 11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech a podle § 5 ZOOÚ souhlasí s těmito skutečnostmi: 

 • Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní číslo kupujícího (dále i jen „osobní údaje kupujícího“) v elektronické podobě.
 • Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího.
 • Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pro plnění smluvních povinností prodávajícího a pro marketingové účely prodávajícího.
 • Osobní údaje kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou dopravní společnosti z důvodu plnění smlouvy, tedy provádění dopravy zboží kupujícímu.
 • Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným prodávajícím a právo na jejich opravu.
 • Telefonní číslo a e-mail kupujícího budou uchovávány po dobu souhlasu kupujícího se zpracováváním těchto údajů. 

9.3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům. Kupující jako subjekt údajů může prodávajícího požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 ZOOÚ, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požadovat, aby prodávající takto vzniklý stav odstranil. Nevyhoví-li prodávající takovému požadavku, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze. 

9.4. Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy a pro marketingové účely prodávajícího.

9.5. Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

 


 

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Life & furniture s.r.o. umístěného na webovém rozhraní www.designovynabytek.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi společností

Life & furniture s.r.o., Břeňkova 2111/7, Plzeň, 301 00

IČ: 29159547
DIČ: CZ29159547

Zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou 27703 C, Krajský soud v Plzni. Adresa pro doručování: Life & furniture s.r.o., Chotíkov 388, Chotíkov, 33017

Telefonní číslo: +420 703 187 522
Kontaktní e-mail: info@oxdesign.cz

jako prodávajícím

a podnikatelem či právnickou osobou

jako kupujícím

(oba dále společně též jen jako „smluvní strany“).

 

 1. Úvodní ustanovení

1.1.   Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavíraní smlouvy o prodeji zboží či další smlouvy zde uvedené (dále společně jen jako „smlouva“) prostřednictvím webového rozhraní.

1.2.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí Reklamačním řádem, Podmínkami užití webového rozhraní a podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

1.3.   Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se smluvní strany výslovně dohodnou na jiném jazyce.

1.4.   Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupující, kteří jsou podnikateli, a na právnické osoby. Na smlouvy uzavírané se spotřebitelem se neuplatní tyto obchodní podmínky, ale Všeobecné obchodní podmínky pro maloobchod . V otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami pro velkoobchod se vztahy řídí obdobně dle podmínek upravených ve Všeobecných obchodních podmínkách pro maloobchod, vyjma ustanovení na ochranu spotřebitele.

1.5.   Zasláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami i se Všeobecnými obchodními podmínkami pro maloobchod seznámil.

 1. Uživatelský účet

 

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V rámci registrace (zaškrtnutá sekce "Fakturační údaje") může kupující požádat o zpřístupnění zvýhodněných velkoobchodních cen pomocí zaškrtnutého pole "Mám zájem být velkoobchodním odběratelem." Žádost posléze vyhodnotí prodávající a buď povolí kupujícímu nákup za velkoobchodní ceny, nebo je žádost kupujícího s odůvodněním zamítnuta. Webové rozhraní obchodu umožňuje, že kupující může provádět objednávání zboží za maloobchodní ceny též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. Objednávka a uzavření smlouvy

3.1.   Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. Prezentace zboží uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby kupující odeslal objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky prodávajícím.

3.2.   Kupující provádí objednávku prostřednictvím webového rozhraní nebo e-mailové komunikace (předobjednávky). Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, velikosti, popřípadě barevné provedení (pokud to charakter zboží dovoluje), zvolený způsob platby, dopravy a kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení či název společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu). 

3.3.   Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může prodávající odmítnout.

3.4.   Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího.

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7      Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny zveřejněné ve velkoobchodního ceníku dle aktuální situace na trhu.

3.8      Na zboží uvedené ve velkoobchodním ceníku se nevztahuje uplatnění slevových vouchrů či jiných slev, včetně sčítání slev v rámci maloobchodního prodeje.

3.8      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno na zakázku (zakázková výroba), upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Skutečnost, že se jedná o zakázkovou výrobu, uvede prodávající u konkrétních výrobků, kterých se to týká. Zboží, které je označeno jako zakázková výroba nelze platit dobírkou (vyjma případů, kdy prodávající dle svého uvážení umožní platbu dobírkou), bude na něj vystavena zálohová faktura a po jejím uhrazení ze strany kupujícího, bude zadáno do výroby. Dodací lhůta začíná běžet dnem připsání platby na účet prodávajícího. 

3.9 V případě zrušení objednávky ze strany Kupujícího bez prokazatelného zavinění Prodávajícího má Prodávající nárok na storno poplatek ve výši 50% z ceny zboží.

 1. Dodací podmínky

4.1.   Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady. Potřebnými doklady jsou zejména návody k použití, certifikáty a další dokumenty nezbytné pro převzetí a užívání zboží. Není-li dohodnuto jinak, jsou doklady poskytovány v českém jazyce.

4.2.   Na základě dohody smluvních stran může prodávající zajistit pro kupujícího přepravu zboží a pojištění zboží po dobu přepravy. Cenu dopravy i pojištění je povinen hradit kupující dle platného tarifu dopravce. Za dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci. Dodáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

4.3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.4 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4.5.   Před převzetím zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

4.6.  Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů  od převzetí zboží. Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady.

 1. Platební podmínky

5.1.   Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutých i některým z níže uvedených způsobů:

 • v hotovosti při zaslání zboží na dobírku;
 • bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny Vám budou sděleny v potvrzení objednávky);
 • bezhotovostně Online platební kartou.
 • Platba na fakturu se splatností

Prodávající je oprávněn neumožnit placení zboží po dodání zboží.

V případě bezhotovostní platby před dodáním zboží bude splatnost ceny stanovena individuálně po vzájemné dohodě. Při stanovení splatnosti ceny zboží v případě bezhotovostní platby bude přihlédnuto i k případným předchozím objednávkám a platební morálce kupujícího. Závazek kupujícího uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

5.2.   Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením Kupujícího vznikla, tím není dotčen.

5.3.   V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků kupujícího.

5.5.     Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

5.6.   Platba zboží je možná v českých korunách (Kč) nebo eurech (EUR).

 1. Odstoupení od smlouvy

6.1.   Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, která již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí).

6.2.   Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 4 týdny.

6.3.   Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 10 týdnů od sjednaného dne dodání.

6.4.   Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.   Jedinou výjimkou je odkup po vzájemné dohodě v maximální výši 50% prodejní ceny.

6.5.   Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

 1. Práva z vadného plnění

7.1.   Podmínky uplatnění práv z vadného plnění a záruční odpovědnosti se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

 1. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky prodávajícího

8.1.   Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:

 • uchovávat jako důvěrné;
 • neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě;
 • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
 • nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

8.2.   Dále se kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných mu kupujícím.

 1. Závěrečná ustanovení

9.1.   Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

9.2.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.7.2019

Doprava zcela zdarma
Garance dobré ceny
Vrácení do 14 dnů
Poradíme Vám s výběrem